ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่

?????????????????? ???????? calibration calibrate ?????????????????? ???????? calibration calibrate ?????????????????? ???????? calibration calibrate ?????????????????? ???????? calibration calibrate
?????????????????? ???????? calibration calibrate ?????????????????? ???????? calibration calibrate
?????????????????? ???????? calibration calibrate ?????????????????? ???????? calibration calibrate
?????????????????? ???????? calibration calibrate ?????????????????? ???????? calibration calibrate
?????????????????? ???????? calibration calibrate ?????????????????? ???????? calibration calibrate
?????????????????? ???????? calibration calibrate ?????????????????? ???????? calibration calibrate

HOME
SERVICES
ISO 17025 CERTIFICATE
CONTACT US
MAP
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
MENU
มวล (MASS)
ปริมาตร (VOLUME)
อุณหภูมิ (TEMPERATURE)
ไฟฟ้า (ELECTRICAL)
ความดัน (PRESSURE)
มิติ (DIMENSION)
อื่นๆ (OTHERS)
 

 

LINK

สมอ.
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต
European Accreditation
UKAS
Free Download

โปรแกรมการแปลงหน่วย

การประเมิน Uncertainty
พรบ การมาตรฐานแห่งชาต
พิกัดตุ้มน้ำหนักตาม OIML
 
 

 

 

 

QUALITY CALIBRATION CO.,LTD.
235 Petchkasem 63/2 Road,Laksong,Bangkae,Bangkok 10160
Tel 02421-5402,02444-0152-3,024214213, Fax 02809-4584

mail : q028094584@gmail.com

 *
ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ตามมาตรฐานนานาชาติ ทั้งในและ นอกสถานที่
* ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายเลข 0049

* บริการรับส่งเครื่องมือ
* ดำเนินการสอบเทียบแล้วเสร็จภายใน 7 วัน
* ให้บริการสอบเทียบครอบคลุมหลายสาขาทั้งในห้องปฏิบัติการและ การสอบเทียบนอกสถานที่
* ให้บริการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการสอบเทียบ เพื่อให้ท่าน สามารถประหยัดค่า ใช้จ่ายได้
* ดำเนินการสอบเทียบโดยวิศวกร