HOME
SERVICES
CERTIFICATE
CONTACT US
MAP
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์แห่งประเทศไทย

ขั้นตอนในการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ในการวัดขนาดงาน

1. ตรวจสอบเครื่องมือวัด ดังนี้
      1.1 ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด ทุกชิ้นส่วนของเวอร์เนียร์ก่อนใช้งาน
      1.2 คลายล็อคสกรู แล้วทดลองเลื่อนเวอร์เนียสเกลไป-มาเบา ๆ เพื่อตรวจสอบดูว่าสามารถใช้งานได้คล่องตัวหรือไม่
      1.3 ตรวจสอบปากวัดของเวอร์เนียโดยเลื่อนเวอร์เนียร์สเกลให้ปากเวอร์เนียวัดนอกเลื่อนชิดติดกันจากนั้นยกเวอร์เนียร์ขึ้นส่องดูว่า บริเวณปากเวอร์เนียร์ มีแสงสว่างผ่านหรือไม่ ถ้าไม่มีแสดงว่าสามารถใช้งานได้ดี กรณีที่แสงสว่างสามารถลอดผ่านได้ แสดง ว่าปากวัดชำรุดไม่ควรนำมาใช้วัดขนาด
2. การวัดขนาดงาน ตามลำดับขั้นดังนี้
      2.1 ทำความสะอาดบริเวณผิวงานที่ต้องการวัด
      2.2 เลือกใช้ปากวัดงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องการ เช่น ถ้าต้องการวัดขนาดภายนอกเลือกใช้ปากวัดนอก วัดขนาดด้านในชิ้นงานเลือใช้ปากวัดใน ถ้าต้องการวัดขนาดงานที่ที่เป็นช่องเล็ก ๆ ใช้บริเวณส่วนปลายของปากวัดนอก ซื่งมีลักษณะเหมือนคมมีดทั้ง 2 ด้าน
      2.3 เลื่อนเวอร์เนียร์สเกลให้ปากเวอร์เนียร์สัมผัสชิ้นงาน ควรใช้แรงกดให้พอดีถ้าใช้แรงมากเกินไป จะทำให้ขนาดงานที่อ่านไม่ถูกต้องและปากเวอร์เนียร์จะเสียรูปทรง
      2.4 ขณะวัดงาน สายตาต้องมองตั้งฉากกับตำแหน่งที่อ่าน แล้วจึงอ่านค่า
3. เมื่อเลิกปฏิบัติงาน ควรทำความสะอาด ชะโลมด้วยน้ำมัน และเก็บรักษาด้วยความระมัดระวัง ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานนาน ๆ ควรใช้วาสลีนทาส่วนที่จะเป็นสนิม

ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

      1. ต้องทำความสะอาดและลบคมชิ้นงานก่อนใช้เครื่องมือวัดทุกครั้ง
      2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของปากเวอร์เนียร์ก่อนวัด
      3. อย่าวัดชิ้นงานขณะที่ชิ้นงานกำลังหมุนอยู่
      4. อย่าวัดชิ้นงานขณะที่ชิ้นงานยังร้อนอยู่
      5. อย่าเลื่อนหรือลากปากวัดไป-มา บนชิ้นงาน จะทำให้ปากเวอร์เนียร์ลึกได้
      6. อย่าใช้ปากวัดนอกหรือปากวัดในขีดขนาดงาน เวลาร่างแบบ หรือขณะวัดงาน

การเก็บและบำรุงรักษาเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

      1. วางเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ไว้บนผ้าหรือแผ่นไม้
      2. อย่าเก็บเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ในที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดเกินไป
      3. ถ้าปากวัดนอกหรือปากวัดในเย็น ให้ขัดด้วยหินน้ำมันด้านละเอียด
      4. ทำความสะอาดและทาน้ำมันกันสนิมทุกครั้ง ภายหลังการใช้งาน
      5. แยกเก็บเวอร์เนียร์ไว้ต่างหาก ห้ามวางปนกับเครื่องมือมีคม
      6. ไม่ควรนำเวอร์เนียร์ใส่กระเป๋าหลังของกางเกง อาจทำให้คองอได้

ขั้นตอนการใช้ไมโครมิเตอร์วัดขนาดงาน

      1. เช็ดทำความสะอาดไมโครมิเตอร์ก่อนวัดงาน
      2. หมุนคลายไมโครมิเตอร์ ให้ปากวัดใหญ่กว่าขนาดงาน
      3. หมุนเลื่อนสเกลเลื่อนให้แกนวัดหมุนเข้าใกล้งาน หลังจากนั้นหมุนที่ปลอกกระทบเลื่อน (RATCHET STOP) ให้สัมผัสงานเสียงดังประมาณ 3 กริ๊ก เพื่อป้องกันการใช้แรงหมุนไมโครมิเตอร์มากเกินไป จะทำให้ขนาดที่วัดผิดพลาด
      4. ขณะวัดขนาดงานแกนวัดจะต้องตั้งฉากกับงาน
      5. การอ่านค่าวัดควรอ่านค่าขณะทำการวัดถ้าไม่สามารถอ่านค่าได้ให้ล็อคตำแหน่งแล้วค่อยนำไมโครมิเตอร์ออกมาอ่านค่าข้างนอก

ข้อควรระวังในการใช้ไมโครมิเตอร์วัดนอก

      1. ใช้วัดงานที่ผ่านการขึ้นรูปแล้วไม่ควรใช้วัดผิวงานดิบ
      2. งานที่ใช้ไมโครมิเตอร์วัดขนาดงานควรมีผิวเรียบ
      3. ขณะทำการวัดงานไม่ควรเลื่อนไมโครมิเตอร์ไป-มา เพราะจะทำให้แกนวัดลึก
      4. ใช้ไมโครมิเตอร์วัดและอ่านค่าชิ้นงานทันที ไม่ควรยกไมโครมิเตอร์ออกจากชิ้นงานเพื่ออ่านค่า เพราะจะทำให้ค่าที่ได้จากการวัดผิดพลาด
      5. ห้ามวัดงานในขณะที่กำลังหมุนหรือเคลื่อนที่
      6. ควรตรวจสอบความเที่ยงตรงของไมโครมิเตอร์ก่อนใช้งาน
      7. ไมโครมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูง ไม่ควรทำให้ตกลงพื้น
      8. ควรวางไมโครมิเตอร์บนผ้านุ่ม และแยกออกจากเคื่องมือมีคม
      9. การตรวจซ่อมไมโครมิเตอร์ควรศึกษารายละเอียดจากคู่มือให้ชัดเจนก่อน
     10. ภายหลังการใช้งานแล้วควรทำความสะอาดชะโลมน้ำมัน หรือถ้าเก็บไว้เป็นเวลานานควรใช้วาสลินทาแกนวัดทั้งสองด้าน

การปรับและตรวจสอบความเที่ยงตรง


ขั้นตอนที่ 1 การทำความสะอาดปากวัด ให้นำกระดาษที่อ่อนนุ่มใส่ระหว่างแกนรับ(Anvil) กับแกนวัด(Spindle) หมุนแกนวักให้ติดกระดาษ และเลื่อนกระดาษไป-มา จะทำให้ปากวัดทั้งสองด้านสะอาด
ขั้นตอนที่ 2 ใช้มือซ้ายจับที่ปลอกสเกลหมุนวัด (Thimble) มือขวาใช้ประแจขันปรับเพื่อคลายล็อค เพราะปลอกกระทบเลื่อนจะยึดตัวปลอกแกนวัดกับแกนวัดเข้าด้วยกัน
ขั้นตอนที่ 3 หมุนปลอกสเกลหมุนวัดให้ปลายแกนวักสัมผัสกับแกนวัดดูที่สเกลตรงศูนย์หรือไม่ ถ้าไม่ตรง ก็หมุนปรับลอกสเกลหลักให้ตรง (Sleeve or Barrel)
ขั้นตอนที่ 4 หมุนแกนวักถอยหลัง โดยไม่ต้องมุนที่ปลอกสเกลหมุนวัด
ขั้นตอนที่ 5 ใช้มือซ้ายจับที่ปลอกสเกลหมุนวัด มือขวาหมุนที่ปลอกกระทบเลื่อน (Ratchet stop)
ขั้นตอนที่ 6 ใช้ประแจขันล็อคที่ส่วนท้ายของปลอกกระทบเลื่อน (Ratchet) อีกครั้ง

วิธีวัดรูกลม จะต้องพยายามโยกไมโครมิเตอร์ในแนวขวางให้ได้ ค่าวัดสูงสุดและจะต้องพยายามดยกในแนวยางเพื่อให้ได้ค่าวัดเล็กที่สุด

วิธีวัดรูสี่เหลี่ยม จะต้องปรับตำแหน่งไมโครมิเตอร์ ทั้งในแนวยาวและแนวขวาง จนวัดได้ค่าวัดเล็กสุด

ขั้นตอนการใช้ไมโครมิเตอร์วัดลึก


ตรวจสอบความเที่ยงตรงของไมโครมิเตอร์วัดลึก
1. โดยคลายไมโครมิเตอร์ถอยหลังสุด
2. วางไมโครมิเตอร์ลงกับแท่นระดับ
3. ให้สะพานยันเสมอกับแท่นระดับ
4. หมุนปลอกหมุนกระทบเลื่อนให้แกนวัดชนแท่นระดับพอดี
5. สังเกตว่าสเกลที่ปลอกสเกลหมุนวัดตรงกับขีด 0 บนสเกลหลักหรือไม่ ถ้าไม่ตรงใช้ประแจปรับที่ปลอกสเกลหลัก

ขั้นตอนการวัด


1. ใช้มือซ้ายสะพานยันให้แนบแน่นกับหน้างาน
2. ค่อยหมุนปลอกสเกลหมุนวัด (Thimble) ให้แกนวัดเคลื่อนที่ลงมา
3. เมื่อใกล้ระยะความลึกให้หมุนปลอก กระทบเลื่อนจนกระทั่งแกนวัดสัมผัสงาน

ขั้นตอนการใช้ในไมโครมิเตอร์วัดใน


1. ใช้บรรทัดวัดขนาดของรูที่ต้องการวัดให้ได้ขนาดใกล้เคียง
2. นำชุดไมโครมิเตอร์มาใช้เพื่อวัดขนาดงาน ใช้ไมโครมิเตอร์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดที่วัดได้จากบรรทัดวัด
3. ขณะที่ปรับวัดไมโคมิเตอร์ ถ้าสามารถอ่าน ขณะที่ทำการวัดได้เลย ขนาดที่จะได้จะถูกต้อง
4. ขั้นตอนที่ 4 ถ้าไม่สามารถอ่านค่าขณะวัดได้ ควรล็อคไมโครมิเตอร์ก่อนนำออกมาอาจใช้ไมโครมิเตอร์วัดนอกตรวจสอบขนาดจากไมโครมิเตอร์วัดในแล้วอ่านค่าก็ได้

การใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจ


      1. การใช้เวอร์เนียร์ส่วนมากจะใช้ทำงานบนแท่นระดับ
      2. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเวอร์เนียร์ไฮเกจทำได้โดยเลื่อนเหล็กขีดลงต่ำสุดให้เหล็กขีดสัมผัสกับแท่นระดับ ให้ดูว่าขีด 0 ของสเกลหลักตรงกับสเกลเลื่อนหรือไม่ ถ้าไม่ตรงจะต้องปรับให้ตรงก่อนใช้งาน
      3. วิธีตรวจสอบโดยใช้แท่งเกจบล็อคตรวจสอบขนาด และอ่านค่าที่เวอร์เนียร์ไฮเกจตรงกับขนาดของเกจบล็อคที่นำมาตรวจสอบหรือไม่
      4. การเคลื่อนเวอร์เนียร์ไฮเกจให้จับที่ฐานของเวอร์เนียร์ไม่ควรจับที่สเกลหลัก
      5. แท่นระดับที่ใช้ร่างแบบงาน (Lay out) งานควรมีความราบเรียบ
      6. การขีดเส้นโดยใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจเส้นที่ขีดได้จะขนานกับแท่นระดับเท่านั้น
      7. เส้นที่ขีดได้จะมีความคมชัด และได้ขนาดตามต้องการใช้ขีดได้ทั้งโลหะอ่อน และโลหะแข็ง ปลายของเหล็กขีดทำด้วยเหล็กไฮลปีด (Highspeed) หรือทำด้วยคาร์ไบต์ (Carbide)
      8. เวอร์เนียร์ไฮเกจสามารถใช้ประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น นาฬิกาวัด

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALITY CALIBRATION CO.,LTD
56/233 Moo 10 Petchkasem 63/2 Road,Bangkae,Bangkae,Bangkok 10160
Tel (02)421-5402,(02) 444-0152-3, Fax (02) 809-4584
Email: service@qcalibration.com